TÜRASAŞ לגייס עובד נכה אחד

TURASAS תגייס עובדים נכים
TÜRASAŞ

Turkey Rail System Vehicles Industry Inc. על מנת להיות מועסק בדירקטוריון האזורי סקאריה שלנו המזוהה עם המנהלת הכללית, במסגרת הוראות תקנת ההליכים והעקרונות לגיוס עובדים למוסדות וארגונים ציבוריים, עובדים נכים יגויסו דרך סוכנות התעסוקה הטורקית ( İŞKUR) עם חוזה עבודה לזמן בלתי מוגבל בכפוף לחוק העבודה מס' 4857.

לפרטי מודעה לחץ כאן

תנאים מיוחדים

1) שלא קיבל קצבת פרישה, זקנה או נכות ממוסד לביטוח לאומי כלשהו,

2) להיות מעל גיל 18 ולא מעל גיל 35 נכון למועד ההכרזה

3) לא לקיים קשר כלשהו עם השירות הצבאי (לאחר שביצע, נדחה או פוטר),

4) הרכש יבוצע ברמת המחוז/מחוז בסוגי השירותים/מקצועות הנדרשים על ידי המנהלות האזוריות המסונפות למנהל הכללי שלנו. בבקשות יובאו בחשבון כתובות הרשומים במערכת רישום אוכלוסין מבוסס כתובות.

5) כדי לציין את רמת ההשכלה והמסמכים המפורטים בתנאים המיוחדים החל ממועד פרסום ההודעה,

6) לא ימונו מועמדים שאין להם את הכישורים הנדרשים למינוי כתוצאה מהשיבוץ ומי שהצהירו הצהרות כוזבות, מטעות או כוזבות ונקבעו בהעדפותיהם. גם אם זה ייעשה, תהליך ההקצאה יבוטל. לא ימונו מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים בזמן, למרות שהם עומדים בכשירות ובתנאי התפקידים שבהם הם משובצים.

7) תקופת הניסיון של העובדים לגיוס היא 4 חודשים, וחוזה העסקה של מי שנכשל בתקופת הניסיון יופסק ללא תמורה ללא המתנה לתקופת ההודעה.

שיטת היישום, מקום ותאריך, הליכי מסירה למסמכים

1. הבקשות יבוצעו באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של סוכנות התעסוקה הטורקית (İŞKUR) בין התאריכים 08.06.2022 ו-14.06.2022. (בקשות שיוגשו באופן אישי, בדואר או במייל לא יתקבלו)

2. כל מועמד יוכל להגיש מועמדות למקום עבודה ומקצוע אחד בלבד מתוך הרשימה המפורסמת באתר İŞKUR.

3. העובדים שיגויסו לסוגי השירותים הנדרשים יקבעו בשרטוט נוטריון ובחינה בעל פה. מספר המשרות הפנויות (מספר המשרות שהוכרזו) וכן מספר המועמדים המחליפים המקורי והמקורי ייקבעו בהגרלה שתתקיים בנוכחות נוטריון בין כל המועמדים שיודע על ידי İŞKUR, לרבות העדיפות, וכן מי שיגיש את המסמכים המבוקשים בזמן ישתתף בבחינה בעל פה.

4. הגרלות נוטריון יתקיימו במנהל האזורי סקריה שלנו בתאריך 23.06.2022. שעת ההגרלה תפורסם באתר המוסד בהמשך. (אין חובה להשתתף בהגרלת הלוטו)

5. שעת ההגרלה והודעות אחרות יפורסמו בכתובת turasas.gov.tr ​​​​ולא תימסר הודעה בכתב למועמדים.

6. במקרה של שינוי בתאריך ובמקום ההגרלה, תפורסם הודעה באתר turasas.gov.tr.

7. זכות להתמנות kazanמחקר ארכיוני יתבצע בהתאם ל"חוק חקירות ביטחוניות וחקר ארכיונים" מס' 7315.
8. מי ששמו נגרר בעקבות ההגרלה ובעל זכות להתמנות kazanהמסמכים המבוקשים מהמועמדים, מקום ומועדי מסירת המסמכים ונושאים נוספים יפורסמו בכתובת turasas.gov.tr/.

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar