BRSA מכריזה על פרטי החלטת הלוואה מסחרית TL! מהי החלטת אשראי BRSA, מה זה אומר?

BRSA מכריזה על פרטי החלטת אשראי מהי החלטת אשראי BRSA מה זה אומר
BRSA מכריזה על פרטי החלטת האשראי! מהי החלטת אשראי BRSA, מה זה אומר?

בנוגע להחלטת חלוקת הלוואות שהוכרזה ביום שישי, מסרה הסוכנות לרגולציה ופיקוח על הבנקים (BDDK), "זו חברה מבוקרת עצמאית, שווה ערך TL לנכסי המזומנים של החברה במטבע חוץ (FX) הוא למעלה מ-15 מיליון TL, והחברה של החברה. שווה ערך TL של נכסי מזומן FX מחושב מתוך סך הנכסים, או שהגדול מהכנסות המכירות נטו של השנה האחרונה עולה על 1 אחוז... כדי שכל חברה תהיה בגדר ההחלטה, כל שלושת התנאים חייבים להתקיים." אמר את ההצהרה.

בהצהרה שמסרה ברס"א, הוזכר כי הבנקים נתנו בעבר הנחיות לגלות זהירות מירבית על מנת למנוע שימוש בהלוואות במימוש עסקאות שאינן מתאימות לייעודן.

בהצהרה נאמר כי חברות מסוימות רוכשות מט"ח באמצעות הלוואות TL ומחזיקות בפוזיציות מט"ח, למרות שאין להן חוב מט"ח או התחייבויות במטבע חוץ, ואף בעלות פוזיציה במטבע חוץ. עם זאת, היא ממשיכה להיות. בשימוש על ידי חברות מסוימות לצורך רכישת מטבע חוץ". נעשה שימוש בביטוי.

בהצהרה נאמר כי ביום שישי התקבלה החלטה כאמצעי זהירות מאקרו הכרחי לחיזוק היציבות הפיננסית, שימוש במשאבים בתחומים יעילים ופרודוקטיביים יותר, על מנת לוודא שמערכת האשראי פועלת ביעילות, ולהבטיח כי ההלוואות יתקיימו. בשימוש בהתאם למטרתם.

"הועיל לתת כמה הסברים על מנת למנוע את ההתלבטויות שעלולות להתעורר בנוגע ליישום ההחלטה. בהיותה חברה הכפופה לביקורת בלתי תלויה, שווי ה-TL של נכסי המזומנים במטבע חוץ (FX) של החברה (כולל זהב, מט"ח אפקטיבי ופיקדונות מט"ח בבנקים) הוא מעל 15 מיליון TL, ושווי ה-TL של נכסי המזומנים של החברה במזומן. גדול מסך הנכסים או הכנסות המכירות נטו של השנה האחרונה שאחת מהן עולה על 1 אחוז... כדי שכל חברה תהיה בגדר ההחלטה, יש לעמוד בכל שלושת התנאים. מנגד, אנשים אמיתיים ושותפי חברה אמיתיים אינם נכללים בגדר ההחלטה האמורה.

נסיבות שיש להוציא מההגבלה

בהצהרה נכללים מצבים חריגים לגבי חברות הנמצאות בגדר הגבלת הארכת אשראי עקב קיום כל 3 התנאים ליישום ההחלטה.

לפיכך, חברות שאינן מסוגלות לקבל הלוואה במט"ח, אם יש להן פער פוזיציה נטו במטבע חוץ שאושר על ידי משרד הביקורת הבלתי תלוי והוגש לבנק תוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה, מוגבל רק לפער ב-3 החודשים שלאחר תאריך הבקשה, ב-TL. הם יוכלו להשתמש בהלוואות מסחריות במזומן.

הקריטריונים שיש לקחת בחשבון עבור חברות שייהנו מפטור זה יהיו קיומו של גירעון בפוזיציה במטבע חוץ, כלומר אם החובות (ההתחייבויות) שלהן במטבע חוץ גבוהים מנכסי המט"ח שלהן בכל רבעון הקרוב.

במקרה כזה, חברות אלו יוכלו להעניק הלוואות מסחריות במזומן ב-TL ככל שהתחייבויות המט"ח יעלו על נכסי המט"ח.

נכסי מזומן מט"ח נכללו ולא נכללו בהחלטה

נכסי מט"ח יכללו מטבע חוץ אפקטיבי של חברות, כולל זהב, ופיקדונות מט"ח בבנקים.

נכסים כספיים אחרים של חברות, המורכבים מניירות ערך שהונפקו ב-FX על ידי תושבים ומכשירי חוב כגון אג"ח אירו, לא ייכללו בהיקף נכסי המזומנים של FX המפורטים בהחלטה.

נכסים כספיים אחרים של חברות כגון ניירות ערך ומניות שהונפקו במט"ח על ידי תושבי חוץ וריפו הפוך עם תושבי חוץ ייכללו אף הם בחישוב סכום נכס המזומן של המט"ח במסגרת ההחלטה.

סטטוס חברות שאינן מכוסות

חברות שנכסי המזומנים שלהן אינם עולים על 15 מיליון TL לא ייכללו במסגרת האשראי במסגרת ההחלטה.

עם זאת, לחברות אלו, נכון למועד הגשת ההלוואה, "יש להן את נכסי המזומנים הנוכחיים שלהן במזומן ואת סך הנכסים שלהן לפי הדוחות הכספיים העדכניים ביותר והכנסות המכירות נטו בשנה האחרונה שייקבעו על ידי הביקורת הבלתי תלויה. פירמה", "שווי ה-TL של נכסי המזומנים שלהם במזומן במהלך תקופת ההלוואה שבה הם ישתמשו לא יעלה על 1 מיליון TL, או שהם מצהירים ומתחייבים שהגדול מסך נכסיהם או הכנסות המכירות נטו של השנה האחרונה לא יעלה על 15 אחוזים גם אם הוא יעלה או יעלה על 1 אחוזים" בהתאם, הם יידרשו להעביר לבנק את הערך הנוכחי של נכסי המזומנים שלהם במזומנים, סך הנכסים והכנסות המכירות נטו של 10 החודשים האחרונים נכון לתום החודש הקודם.

סוגי הלוואות מסחריות המכוסות במגבלה

חישוב הגדלת היתרה שיתבצע בסוף כל חודש עבור תשלומי הלוואת TL מסחרית במזומן שיתבצעו ממועד ההחלטה באמצעות עסקאות הלוואות כגון חשבונות חוזרים, משיכת יתר (KMH) או כרטיסי אשראי תאגידיים ייחשבו כשימוש חדש .

במקרה של עלייה ביתרה לעומת סוף החודש שלפני מועד החישוב בסוף כל חודש, על לקוח ההלוואה המסחרי הרלוונטי לאשר לבנק את המסמכים שאושרו על ידי משרד הביקורת העצמאי המפורטים בהחלטה , עד לחישוב זה שיתבצע החל מסוף החודש. אותה בקשה תחול גם אם יש יתרת סכום סיכון בהלוואות לילה.

בסוף החודש, לקוח ההלוואה; למצוא הגדלת יתרה עבור כרטיסי אשראי מסתובבים, KMH או תאגידים; בהלוואות לילה, אם יימצא סכום הסיכון ויקבע כי הן בגדר המגבלה הרלוונטית במסגרת המסמכים המאושרים, לא תוארך הלוואה מסחרית במזומן חדשה בת"ל גם אם יש הוא פער גבול.

מצד שני, בחישוב המקבילה ל-TL של נכסי מזומן במזומן, ישמש שער קניית המט"ח של הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה, הנוגע לתאריך החישוב.

עניינים נוספים שהבנקים והחברות ישימו לב אליהם

הבנקים יצטרכו להזהיר את לקוחותיהם לפני שחברות יגישו בקשת הלוואת TL, כדי שלא יעסקו בפרקטיקות שמטרתן לעקוף את ההחלטה באמצעות עסקאות פיקטיביות או עסקאות קנוניות אחרות.

כל בנק יבדוק ספציפית עבור הבנקים שלו אם הלקוחות שלו ביצעו העברות נכסי FX למטרות הונאה כאלה. אם יקבעו קביעה כזו, הבנקים יודיעו ל-BRSA.

מאידך, ניתן לנקוט בצעדים משפטיים נחוצים נגד מי שמאפשרים פתיחת הלוואה שלא אמורה להיות מוקצבת על ידי הבנקים על ידי ביצוע עסקאות מטעות וקנוניות שכאלה כדי לעקוף או לנטרל את ההחלטה.

כמו כן, הבנק הרלוונטי יודיע למוסד על חברות שאינן עומדות בהחלטה או שאינן מגישות לבנק את המידע והמסמכים הטעונים אישור וקביעה של משרד הביקורת הבלתי תלוי תוך חודש לאחר הקצאת ההלוואה.

ההצהרה הבהירה גם סוגיות כמו "האם חברות כפופות לביקורת בלתי תלויה", "הדוחות הכספיים המעודכנים ביותר" ו"מסמכים שצריכים להיות מאושרים על ידי משרדי ביקורת בלתי תלויים אינם מוכנים".

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar