פורסם חוזר אספני פסולת

פורסם חוזר אספני פסולת
פורסם חוזר אספני פסולת

חוזר משרד מס' 2022/6 על אזרחים המכונים בציבור "אוספי נייר" ואוספים פסולת מבלי להיות קשורים לעסק כלשהו; הוא פורסם בחתימתו של מוראט קורום, השר לאיכות הסביבה, העיור ושינויי האקלים. חוזר "אספני פסולת" מסמיך אספנים עצמאיים באמצעות רישוםם ב"מערכת מידע אפס פסולת" ומסדיר את מערכת עבודתם.

פורסם חוזר המשרד בנושא "אוספי פסולת" הכולל שורה של צעדים והחלטות בנוגע לאזרחים המארגנים איסוף פסולת הניתנת למיחזור כגון פלסטיק, נייר ומתכת, ואוספים פסולת ללא קשר למפעל כלשהו. בחוזר שמספרו 2022/6, שפורסם בחתימת השר לאיכות הסביבה, העיור ושינויי האקלים מוראט כורום, מתבקש שהרשויות המקומיות ידאגו לתיאום הדרוש לביצוע, והעיריות מחויבות לבצע את השטח. הנהלים וההסדרים והאמצעים בשטח בהתאם לחקיקה.

מי יכול להגיש בקשה וכיצד?

העוסקים בפעילות איסוף פסולת חייבים לפנות לעיריית המקום בו הם פועלים עם מספר תעודת זהות TR ופרטי התקשרות. עיריות, לעומת זאת, יוכלו להעריך פניות של בני 18 ומעלה מבחינת עמידה בחוק.

העיריות יודיעו למנהלות המשטרה המחוזיות/מחוזיות ולמפקדי הז'נדרמריה על המידע של אספני אפס פסולת עצמאיים הפונים. הנהלות המשטרה ופיקודי הז'נדרמריה יימסרו לעיריות הרלוונטיות אם יימצאו מתאימים.

אוסף הפסולת הרלוונטי, שתהליך פנייתו הושלם על ידי העיריות, יירשם במערכת המידע אפס פסולת ויוכל לקבל "כרטיס אספן אפס פסולת עצמאי".

מהו הכרטיס העצמאי Zero Waste Collector?

כרטיס אספן אפס פסולת עצמאי יכלול את שם ולוגו העירייה, לוגו אפס פסולת, תמונת אוסף הפסולת, שם ושם משפחה, מספר זיהוי, מספר רישום מערכת מידע אפס פסולת, תאריך הנפקה של הכרטיס, והחתימה והחותמת של העירייה.

רק מי שברשותו כרטיס זה יהיה מורשה לאסוף פסולת במחוז הרלוונטי, והאספן לא יוכל לאסוף פסולת במחוז אחר מלבד המחוז בו הוא רשום.

כרטיס ה-Independent Zero Waste Collector אינו יכול לשמש אף אחד מלבד בעל הכרטיס, ויינקטו פעולות מנהליות נגד המשתמשים בו.

איך יעבדו אספני הפסולת?

במסגרת חוזר זה שמספרו 2022/6 וכותרתו "אספנים" ייקבעו עקרונות בדבר עבודתם של אספנים עצמאיים. העיריות יחליטו על נהלי העבודה והעקרונות של אוספי הפסולת הפועלים בתחומי תחום השירות על ידי העלאתם לסדר היום בישיבת מועצת העירייה הראשונה לאחר פרסום החוזר.

עיריות מחייבות את אספני הפסולת לשאת כרטיסי אוסף עצמאי אפס פסולת; הם ידאגו לעבוד עם כפפות, בגדי עבודה ורכבי איסוף פסולת בתקנים שיקבעו, ולעבוד במרווחי הזמן שקבעו ובאופן שלא יפגע במערכת אפס פסולת הקיימת. ההיתרים של הפועלים מחוץ לעקרונות שנקבעו על ידי העיריות יבוטלו.

במקרה שהפסולת נאספת, מועברת או מאוחסנת על ידי אנשים בלתי מורשים, העיריות יתערבו מול יחידות השיטור העירוני. בעת הצורך, היא תוכל לבקש תמיכה ממנהלות המשטרה המחוזיות/מחוזיות וממפקדות הז'נדרמריה המחוזית/מחוזית.

לאן תובא הפסולת, כיצד ייקבעו האגרות?

אספנים אוספים את הפסולת שהם אוספים ממרכז איסוף הפסולת של העיריות וממרכז המיחזור. kazanהם יעבירו אותם למרכזי העברת פסולת ניתנת למיחזור או למתקני עיבוד פסולת בעלי רישיון סביבתי בגבולות העירייה. כאן תישקל הפסולת והתשלום יתבצע תוך התחשבות בתנאי השוק.

אספני פסולת יצטרכו לאסוף בנפרד פסולת הניתנת למיחזור כגון נייר, פלסטיק ומתכת לפי סוגיהן.

הנתונים לגבי הפסולת הנאספת יוזנו באופן שוטף למערכות המקוונות של המשרד לאיכות הסביבה, העיור ושינויי האקלים על ידי העיריות או המפעלים המורשים אליהם מוסר האוסף את הפסולת.

תקנת אפס פסולת

המשרד לאיכות הסביבה, העיור ושינויי האקלים, קבע בשנת 2019 את העקרונות והעקרונות הכלליים לגבי הקמה, הפצה, פיתוח, ניטור, מימון, רישום והסמכה של מערכת אפס פסולת, שמטרתה להגן על הסביבה, בריאות האדם. וכל המשאבים בתהליך ניהול הפסולת. הוא הכין את תקנת אפס הפסולת עבור ". התקנה, שהוכנה בהתאם לעקרונות של ניהול יעיל של חומרי גלם ומשאבי טבע ופיתוח בר קיימא, פורסמה בעיתון הרשמי מיום 12.07.2019 ומספרה 30829.

התקנה האמורה נתנה את החובה והאחריות לדאוג לכך שמערכת ניהול אפס פסולת יוקמה, מיושמת ופועלת בשיתוף המינהלים המקומיים בהתאם ל"תוכנית המחוזית לניהול אפס פסולת" בגבולות המחוז.

בתקנה צוינו העבודות שיבוצעו על ידי העיריות, בתיאום הרשויות האזרחיות, כדלקמן:

"העיריות נותנות עדיפות לפעילות 'איסוף בנפרד במקור', באזור השירות של כל עירייה - חזרה kazanיש צורך להקים, לפתח ולהרחיב את התשתית לאיסוף הפסולת הנאספת בנפרד במקור, לרבות פסולת ניתנת למחזור ופסולת אחרת, מבלי לערבב ביניהן".

מודעות דומות

היה הראשון להגיב

Yorumlar